Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 2: Mô tả dao động điều hòa có đáp án

  • 1243 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một vật dao động với phương trình x = 5cos(4πt + π6) cm. Tại thời điểm t = 1 s hãy xác định li độ của dao động.

Xem đáp án

Tại t = 1 s ta có ωt + φ = 4π+π6rad

⇒ x = 5cos(4π + +π65cosπ6=5.32= 2,53 cm

Đáp án đúng là C


Câu 2:

Pha của dao động được dùng để xác định

Xem đáp án

Đáp án đúng là A


Câu 3:

Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 6cm. Biết cứ 2s vật thực hiện được một dao động, tại thời điểm ban đầu vật đang ở vị trí biên dương. Xác định phương trình dao động của vật.

Xem đáp án

Phương trình dao động của vật có dạng: x = Acos(ωt + φ) cm.

Trong đó:

- A = L2= 3 cm

- T = 2s  ⇒ ω =2πT= π (rad/s)

- Tại t = 0s vật đang ở vị trí biên dương Þ Acosφ=Av=0            cosφ=1sinφ=0  φ=0 rad

Đáp án đúng là B


Câu 4:

Phương trình vận tốc của vật là: v = Aωcos(ωt). Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là C


Câu 5:

Xem đáp án

Biên độ: A = 4 cm.

Pha dao động: ωt+φ=π3 

Thay vào phương trình dao động: x=Acosωt+φ=4cosπ3=2cm.

Đáp án đúng là A.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

X

8 tháng trước

Xuân Trường

T

8 tháng trước

Thanh Hà

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thành Long
16:09 - 22/10/2023

C,D trùng