Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 7: Bài tập về chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa có đáp án

  • 478 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng 100g đang dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm t1= 0 đến t2= π48 s, động năng của con lắc tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064 J. Ở thời điểm t2, thế năng của con lắc bằng 0,064 J. Biên độ dao động của con lắc là

Xem đáp án

Tại thời điểm t2 động năng bằng thế năng: x2=A2W=Wtt2+Wđt2=0,128J 

Tại thời điểm t1 = 0 thì Wđ=0,096=3W4;Wt=W4 nên lúc này x0=±A2 

Ta có thể biểu diễn quá trình chuyển động như trên hình vẽ sau:

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng 100g đang dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm   đến  , động năng của con lắc tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064 J. Ở thời điểm t2, thế năng của con lắc bằng 0,064 J. Biên độ dao động của con lắc là (ảnh 1)

Ta có: t1=T12+T8=π48sT=0,1π(s)ω=2πT=20rad/s

Biên độ tính từ công thức: W=mω2A22

A=2Wmω2=2.0,1280,1.202=0,08m=8cm

Đáp án đúng là C.


Câu 2:

Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở vị trí con lắc có động năng bằng thế năng thì li độ góc của nó bằng:

Xem đáp án

Ở vị trí con lắc có động năng bằng thế năng, ta có:

Wt=Wđ=W2mgα22=12mgα022α=±α02

Đáp án đúng là C.


Câu 3:

Một vật dao động điều hòa với biên độ A thì cơ năng của vật

Xem đáp án

- Khi vật đi qua vị trí x=±A2:

Wt=12kx2=12k±A22=14.12kA2=W4W=4Wt

- Khi vật ở vị trí x=±A32:

Wt=12kx2=12k±A322=34.12kA2=3W4W=43Wt

Đáp án đúng là C.


Câu 5:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng k = 80 N/m. Trong một chu kì, con lắc đi được một đoạn đường dài 20 cm. Cơ năng của con lắc là

Xem đáp án

Quãng đường vật đi được trong một chu kì là:  ST=4AA=5cm

Cơ năng của con lắc: W=12kA2=0,1J

Đáp án đúng là A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận