Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 8: Mô tả sóng có đáp án

  • 971 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây là đúng nhất?

Xem đáp án

A – Đúng

B – Đúng

C – Đúng

Đáp án đúng là D.


Câu 2:

Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình u=4cos4πtπ4cm. Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là π3. Tốc độ truyền sóng đó là

Xem đáp án

Hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d thì dao động lệch pha nhau:

Δφ=2πdλ=2πdfv=ωdv  hay  π3=4π.0,5vv=6m

Đáp án đúng là B.


Câu 3:

Sóng cơ học là

Xem đáp án

Sóng cơ học là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.

Đáp án đúng là A


Câu 4:

Trong môi trường đàn hồi có một sóng cơ có tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động cùng pha nhau, giữa chúng chỉ có 2 điểm khác dao động ngược pha với M. Khoảng cách MN là

Xem đáp án

Hai điểm M, N dao động cùng pha nên: MN = λ; 2λ; 3λ...

Nhưng giữa chúng chỉ có 2 điểm dao động ngược pha với M nên ta có:

MN=2λ=2.vf=2.4010=8cm

Đáp án đúng là B.


Câu 5:

Trong môi trường đàn hồi có một sóng cơ có tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động cùng pha nhau, giữa chúng chỉ có 2 điểm E và F. Biết rằng, khi E hoặc F có tốc độ dao động cực đại thì tại M tốc độ dao động cực tiểu. Khoảng cách MN là

Xem đáp án

Hai điểm M, N dao động cùng pha nên: MN = λ, 2λ, 3λ...

Do khi E hoặc F có tốc độ dao động cực đại thì tại M tốc độ dao động cực tiểu nên 2 điểm này dao động vuông pha với M. Nên giữa M và N chỉ có 2 điểm dao động vuông pha với M nên ta có:

MN=λ=vf=4cm

Đáp án đúng là C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận