Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 10: (có đáp án) Lực kế - Phép đo lực, Trọng lượng và khối lượng (phần 2)

  • 923 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Lực kế là dụng cụ vật lý dùng để:

Xem đáp án

Lực kế là dụng cụ vật lý dùng để đo lực

Đáp án: D


Câu 2:

Dụng cụ nào sau đây dùng để đo lực:

Xem đáp án

Lực kế là dụng cụ vật lý dùng để đo lực

Đáp án: C


Câu 3:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

Xem đáp án

Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực, còn cân Rôbécvan là dụng cụ dùng để đo khối lượng.

Đáp án: D


Câu 4:

Trong các câu sau đây, câu nào sai?

Xem đáp án

Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực, còn cân Rôbécvan là dụng cụ dùng để đo khối lượng.

Đáp án: C


Câu 5:

Biểu thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng là:

Xem đáp án

Biểu thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng: P = 10m

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận