Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 22 (có đáp án) Nhiệt kế - Thang nhiệt độ (phần 2)

  • 1123 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Để đo nhiệt độ, người ta dùng:

Xem đáp án

Đáp án B

Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế


Câu 2:

Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng:

Xem đáp án

Đáp án A

Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất


Câu 3:

Có nhiệt kế rượu hoặc thủy ngân, nhưng không có nhiệt kế nước vì sao?

Xem đáp án

Đáp án D

Rượu hay thủy ngân có tính co dãn vì nhiệt đều, nước không có tính chất này và nước thì không đo được nhiệt độ âm


Câu 4:

Nhiệt độ của người bình thường là:

Xem đáp án

Đáp án C

Nhiệt độ của người bình thường là 370C


Câu 5:

Nhiệt kế y tế có tác dụng để làm gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Nhiệt kế y tế có tác dụng đo nhiệt độ cơ thể người


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận