Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 23 (có đáp án) Bài tập sự nóng chảy và sự đông đặc (phần 2)

  • 894 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Sự nóng chảy là:

Xem đáp án

Đáp án C

Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy


Câu 2:

Sự đông đặc là:

Xem đáp án

Đáp án B

Sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng khi nói về sự nóng chảy và sự đông đặc?

Xem đáp án

Đáp án C

A – sai vì: Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau

B –sai vì: Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ của vật không thay đổi

C – đúng

D – sai vì: Phần lớn các chất rắn khi nóng chảy có kèm theo sự tăng thể tích


Câu 4:

Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.

⇒ Việc đốt một ngọn đèn dầu không xảy ra sự chuyển thể trên ⇒ Không liên quan đến sự nóng chảy


Câu 5:

Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây, câu nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Nhiệt độ nóng chảy, và đông đặc của nước là giống nhau, cùng ở 0oC, chỉ khác nhau ở chiều thay đổi trạng thái từ rắn sang lỏng hay từ lỏng sang rắn.

Nước đá sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng ở 0oC và nước cũng sẽ chuyển từ thể lỏng sang thể rắn (nước đá) ở 0oC.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận