Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 25 (có đáp án) Bài tập sự sôi (phần 2)

  • 790 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Sự sôi là:

Xem đáp án

Đáp án C

Sự sôi thực chất là sự bay hơi không những trên bề mặt mà ngay cả trong lòng chất lỏng


Câu 2:

Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng:

Xem đáp án

Đáp án D

Sử dụng đặc điểm của sự sôi


Câu 3:

Những đặc điểm nào sau đây là của sự sôi?

1. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng

2. Xảy ra ở nhiệt độ xác định của chất lỏng

3. Xảy ra ở trong lòng lẫn mặt thoáng của chất lỏng

4. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng

Xem đáp án

Đáp án C

Sự sôi là sự bay hơi đặc biệt, xảy ra ở nhiệt độ xác định của chất lỏng và xảy ra cả trong lòng lẫn trên mặt thoáng của chất lỏng

⇒ 2 và 3 là phương án đúng


Câu 4:

Sự nóng chảy, sự đông đặc và sự sôi có đặc điểm nào giống nhau?

Xem đáp án

Đáp án A

Trong suốt quá trình nóng chảy, đông đặc, sự sôi nhiệt độ không thay đổi và xảy ra ở một nhiệt độ xác định


Câu 5:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng khi nói về sự sôi?

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D – đúng

C – sai vì: Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước không thay đổi


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận