Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 4: (có đáp án) Khối lượng – đo khối lượng (phần 2)

  • 1208 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Điền vào chỗ trống đáp án đúng:

Mọi vật đều có …

Xem đáp án

Mọi vật đều có khối lượng

Đáp án A.


Câu 2:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Mọi vật đều có khối lượng

Phương án A - đúng

Đáp án: A


Câu 3:

Điền vào chỗ trống từ thích hợp: Khối lượng của 1 vật cho biết …… chứa trong vật.

Xem đáp án

Khối lượng của 1 vật cho biết lượng chất chứa trong vật

Đáp án: B


Câu 4:

Điền vào chỗ trống từ thích hợp: …….. của 1 vật cho biết lượng chất chứa trong vật.

Xem đáp án

Khối lượng của 1 vật cho biết lượng chất chứa trong vật

Đáp án: B


Câu 5:

Điền vào chỗ trống đáp án đúng: …....... có đơn vị là kilôgam.

Xem đáp án

Đơn vị khối lượng trong hệ thống đo lường hợp pháp là kilôgam (kg)

Vậy, khối lượng có đơn vị là kilôgam

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận