Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài toán 2 vật gặp nhau có đáp án

  • 95 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Lúc 9 giờ một xe máy ở A chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 60 km/h đuổi theo xe máy ở B đang chuyển động với vận tốc 40 km/h. Biết khoảng cách AB = 25 km. Viết phương trình chuyển động của hai xe. Hỏi xe B đuổi kịp xe A lúc mấy giờ và ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chọn gốc tọa độ tại A, mốc thời gian là lúc 8 giờ, chiều dương cùng chiều chuyển động.

Phương trình chuyển động của:

Xe A:  xA=x0A+vAt=0+60t   (1)

Xe B:  xB=x0B+vBt=25+40t   (2)

Khi hai xe gặp nhau:

 xA=xB60t=25+40tt=1,25h 

Thay t = 1,25h vào phương trình (1) ta được:  xA=60.1,25=75km 

Vậy hai xe gặp nhau tại vị trí cách gốc tọa độ 75 km vào lúc 10 giờ 15 phút.


Câu 2:

Trên đường thẳng từ nhà đến chỗ làm việc của B, cùng một lúc xe 1 khởi hành từ nhà đến chỗ làm với vận tốc  v1 = 60 km/h. Xe thứ 2 từ chỗ làm đi cùng chiều với vận tốc  v2 = 40 km/h. Biết quãng đường từ nhà đến chỗ làm việc của B là 30 km. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe với cùng hệ quy chiếu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chọn gốc tọa độ tại nhà của B, mốc thời gian lúc hai xe xuất phát.

Chọn chiều dương cùng chiều với chiều chuyển động của hai xe

Phương trình chuyển động của xe 1 là:  x1=x01+v1.t=0+60t=60t 

Phương trình chuyển động của xe 2 là:  x2=x02+v2.t=30+40t 


Câu 3:

Ở trên một đoạn dốc thẳng dài 120 m, An và Bình đều đi xe đạp và khởi hành cùng một lúc ở hai đầu đoạn dốc. An đi lên dốc với vận tốc 6 m/s chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn  0,2m/s2. Bình đi xuống dốc với vận tốc 2 m/s và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn  0,25m/s2. Xác định thời gian và vị trí An và Bình gặp nhau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chọn chiều dương là chiều từ đỉnh đến chân dốc, gốc tọa độ tại đỉnh dốc, mốc thời gian là lúc cả 2 bạn bắt đầu chuyển động.

Phương trình chuyển động có dạng:  x=x0+v0t+12at2 

Phương trình chuyển động của Bình có dạng:  x1=0+2t+12.0,25.t2=2t+18t2 

Phương trình chuyển động của An có dạng:  x2=1206t+12.0,2.t2=1206t+0,1t2 

Khi hai bạn gặp nhau thì  x1=x2 

 2t+18t2=1206t+0,1t2t14,4s

 =>x=2t+18.t254,72m

Vậy sau 14,4s kể từ khi bắt đầu chuyển động thì hai bạn gặp nhau tại điểm cách đỉnh dốc một đoạn 54,72m.


Câu 4:

Viết phương trình tọa độ của hai vật

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

+ Theo bài ra gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, mốc thời gian là lúc vật 1 qua A

+ Đối vật qua A:

 x0A=0m;v0A=20m/s;aA=1m/s2 ;

 xA=20t0,5.t2;vA=20t

+ Đối vật qua B:  x0B=300m;v0B=8m/s;aB=0m/s2xB=3008t


Câu 5:

Xác định thời điểm và vị trí gặp nhau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+ Khi hai vật gặp nhau nên

 xA=xB20t0,5t2=3008t0,5t228t+300=0

 t1=41,565st2=14,435s

+   t1=41,565s;t2=14,435s

Với  t1=41,565sx=20.41,5650,5.41,5652=32,5246mL

Với  t2=14,435sx=20.14,4350,5.14,4352=184,5154mT/M

Vậy sau 14,435s thì hai vật gặp nhau; vA=2014,435=5,565m/s khi hai vật gặp nhau vật A vẫn đang chuyển động.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận