Sự tạo ảnh của gương cầu lõm

  • 1503 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một chùm tia song song chiếu đến  một gương, chùm phản xạ sẽ hội tụ tại một điểm và ngược lại, một chùm tia phân kì thích hợp chiếu đến gương sẽ cho chùm tia phản xạ song song. Gương ấy là loại gương:

Xem đáp án

Chọn B

Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia song song thành chùm tia phản xạ hội tụ


Câu 2:

Vật sáng qua gương nào sau đây không thể cho ảnh thật?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Đặt một vật cao 10cm trước 3 gương. Gương thứ nhất (G1) cho ảnh cao 10cm, Gương thứ hai (G2) cho ảnh cao 8cm, Gương thứ ba (G3) cho ảnh cao 14cm. Hãy gọi tên các gương.

Xem đáp án

Chọn B

Gương phẳng tạo ảnh ảo có kích thước bằng vật, gương cầu lồi tạo ảnh ảo có kích thước nhỏ hơn vật, gương cầu lõm cho ảnh ảo có kích thước lớn hơn vật.

Nên Gương thứ nhất G1 là gương phẳng, G­2 là gương cầu lồi, G3 là gương cầu lõm


Câu 4:

So sánh góc tới và góc phản xạ của ba loại gương.

Xem đáp án

Chọn A

Ở cả ba gương đều xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng và tuân theo định luật phản xạ ánh sáng: góc tới bằng góc phản xạ.


Câu 5:

Dùng các từ thích hợp trong khung để diền khuyết hoàn chỉnh các câu sau

Gương cầu lõm là (1)....... mặt cầu (2) .... ánh sáng.

Mặt phản xạ của gương cầu lõm quay về phía (3)......

Ảnh của vật trước và sát gương (4) ......và đều là (5).....

Đáp án nào sau đây đúng? 

Xem đáp án

Chọn C

Gương cầu lõm là một phần mặt cầu phản xạ ánh sáng. Mặt phản xạ của gương cầu lõm quay về phía tâm. Ảnh của vật trước và sát gương cầu lõm đều là ảo.

Vậy (1) - a  ; (2) - h ; (3) - b ; (4) - e ; (5) - g


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

16 7/3 Trương Gia Huy
19:55 - 10/01/2022

Dễ :))