Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 5(có đáp án): Bài tập ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng (phần 2)

  • 2305 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Một vật sáng AB đặt trước gương phẳng như hình. Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng 600 . Góc tạo bởi ảnh và mặt gương là:

Xem đáp án

Đáp án B

Lấy A’ đối xứng với A, B’ đối xứng với B qua gương phẳng, sau đó nối A’ với B’ ta được ảnh của AB qua gương:

Do tính đối xứng của ảnh – vật qua gương nên góc tạo bởi ảnh và mặt gương cũng bằng 600


Câu 2:

Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng OM như hình: 

Khi cho gương quay một góc α=200  quanh O thì ảnh của S di chuyển, Đoạn đường OS’ quay được một góc bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

Gọi S′ là ảnh của S qua gương lúc đầu và S′′ là ảnh của S qua gương sau khi quay gương một góc α=200

Như vậy, khi cho gương quay một góc α quanh O thì ảnh S di chuyển trên cungS′S′′ bán kính bằng OS và đoạn đường OS’ quay được một góc x như hình

Do tính đối xứng của ảnh với vật qua gương nên OS''=OS=OS'

Hay nói cách khác S′′,S′ và S nằm trên cùng vòng tròn tâm O, bán kính OS

Như vậy góc α là góc nội tiếp trong vòng tròn tâm O, có x là góc ở tâm cùng chắn cung S′S′′

Do đó: x=2α

Đoạn đường OS’ quay được một góc bằng: x=2α=2.20=400


Câu 3:

Điểm sáng S đặt trước gương phẳng, cách gương phẳng một đoạn 5cm và cho ảnh S’. Khoảng cách SS’ lúc này là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

Khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương

Khoảng cách: SS'=5cm+5cm=10cm


Câu 4:

Khoảng cách từ một điểm sáng S đến gương phẳng bằng 1m. Khoảng cách từ ảnh S’ của điểm sáng S đến điểm sáng S là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

Khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương

Khoảng cách: SS'=1m+1m=2m


Câu 5:

Một buổi ban trưa thức giấc, Nam nhìn chiếc đồng hồ (không số) qua chiếc gương gắn ở trên cửa. Nam thấy đồng hồ chỉ 10h. Hỏi chính xác lúc đó đồng hồ chỉ mấy giờ?

Xem đáp án

Đáp án B

Lấy đối xứng các điểm của ảnh qua gương, ta suy ra vị trí của kim như hình

Lúc đó kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12

Mặt khác, do là ban ngày

Đồng hồ lúc đó chỉ 14h


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận