Trắc nghiệm Vật lý Bài tập lực đàn hồi có đáp án

  • 144 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 30 cm, khi bị nén lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bị nén bằng 10N thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đổi đơn vị: l0 = 30 cm = 0,3 m; l = 24 cm = 0,24 m

Lò xo bị nén nên: Dl = l0l = 0,3 – 0,24 = 0,06

Độ cứng của lò xo:  k=FΔl=50,06=2503N/m

Khi lực đàn hồi của lò xo nén bằng 10 N thì độ biến dạng của lò xo là:

 Δl'=F'k=102503=0,12m

Chiều dài của lò xo lúc này là:

Dl’ = l0l’ Þ l’ = l0 - Dl’ = 0,3 – 0,12 = 0,18 m = 18 cm


Câu 2:

Một lò xo khi treo vật m1 = 100g thì nó có chiều dài 31 cm. Treo thêm vào lò xo đó vật m2 = 100 g thì nó có chiều dài 32 cm. Tính chiều dài ban đầu của lò xo và độ cứng k của lò xo. Lấy g = 10 m/s2.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

+ Khi treo vật m1 = 100g = 0,1kg thì l1 = 31 cm = 0,31 m

k(l1 - l0) = m1g = 1 (1)

+ Khi treo thêm vào lò xo vật m2 = 100g = 0,1kg thì l2 = 32 cm = 0,32 m

k(l2 - l0) = (m1 + m­2) g = 2 (2)

Lập tỷ số (1) và (2) ta được:   

Thay vào (1) ta tìm được  k= ll1-l0=100N/m


Câu 3:

Một lò xo có các vòng giống hệt nhau, có chiều dài tự nhiên là l0 = 24 cm, độ cứng k = 100 N/m. Người ta cắt lò xo này thành hai lò xo có chiều dài tự nhiên l1 = 8 cm, l2 = 16 cm. Độ cứng k1, k2 của mỗi lò xo tạo thành có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: kl0 = k1l1 = k2l2 Û 100. 0,24 = k1.0,08 = k2. 0,16

Þ k1 = 300 N/m; k = 150 N/m


Câu 4:

Hai lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng lần lượt là k1 = 1 N/cm, k2 = 150 N/m được mắc như hình vẽ. Độ cứng của hệ hai lò xo ghép là bao nhiêu?

Hai lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng lần lượt là k1 = 1 N/cm, k2 = 150 N/m được mắc như hình vẽ. Độ cứng của hệ hai lò xo ghép là bao nhiêu?   A. 160 N/m. B. 250 N/m. C. 60 N/m. D. 50 N/m. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đổi k1 = 1 N/cm = 100 N/m

Hệ hai lò xo ghép song song nên độ cứng của hệ:

k// = k1 + k2 = 250 N/m


Câu 5:

Chọn các nhận xét đúng về biến dạng của lò xo trong Hình 22.1, biết Hình 22.1a thể hiện lò xo đang có chiều dài tự nhiên.

Chọn các nhận xét đúng về biến dạng của lò xo trong Hình 22.1, biết Hình 22.1a thể hiện lò xo đang có chiều dài tự nhiên.   A. Hình 22.1b cho thấy lò xo có biến dạng dãn. B. Hình 22.1b cho thấy lò xo có biến dạng nén. C. Hình 22.1c cho thấy lò xo có biến dạng dãn. D. Hình 22.1c cho thấy lò xo có biến dạng nén. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B và C

Biến dạng nén: chiều dài của vật ngắn hơn chiều dài tự nhiên.

Biến dạng dãn: chiều dài của vật lớn hơn chiều dài tự nhiên.

Dựa vào hình vẽ ta thấy hình b đang có biến dạng nén, hình c đang có biến dạng dãn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận