Trắc nghiệm Vật lý Bài tập về lực hướng tâm có đáp án

  • 148 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ là 3 m/s và có tốc độ góc là 10 rad/s. Tính gia tốc hướng tâm của vật đó.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Gia tốc hướng tâm:  aht=v2R=Rω2

 aht=vω=3.10=30m/s2


Câu 2:

Một chiếc xe đạp chạy với tốc độ 36 km/h trên một vòng đua có bán kính 100 m. Tính gia tốc hướng tâm của xe.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:  v=36km/h=10m/saht=v2R=102100=1m/s2


Câu 5:

Trong 1 máy gia tốc electron chuyển động trên quỹ đạo tròn có r = 1,2 m. Thời gian electron quay hết 5 vòng là  6.107s. Hãy tính gia tốc hướng tâm của electron?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chu kì chuyển động của electron là:  T=tN=6.1075=1,2.107s 

Tốc độ góc của electron là:  ω=2πT=2π1,2.107=5π3.107rad/s 

Tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của vật lần lượt là:

 v=r.ω=1,2.5π3.107=2π.107m/s

 aht=v2r=(2π.107)21,23,33.1015m/s2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận