Trắc nghiệm: Ý nghĩa của văn chương có đáp án

  • 7360 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Tác giả của văn bản "Ý nghĩa văn chương" là ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Dòng nào không phải là nội dung được Hoài Thanh đề cập đến trong bài viết của mình ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Tác phẩm nổi tiếng nhất của Hoài Thanh là ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Công dụng nào của văn chương được Hoài Thanh khẳng định trong bài viết của mình?

Xem đáp án

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thị Yến
12:57 - 14/05/2021

Câu 1 :C