Từ vựng: Động vật

  • 545 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

E R A B

Xem đáp án

Trả lời:

bear: con gấu


Câu 3:

L C M A E

Xem đáp án

Trả lời:

camel: lạc đà


Câu 4:

Listen and choose the correct animal

elephant 

Xem đáp án

Trả lời:

Đềbài: elephant  Listen and choose the correct animalelephant  (ảnh 1) (n) con voi

Đápán:

A. con voi

B. con thỏ

C. con cá voi

D.con gấu trúc

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Listen and choose the correct animal

butterfly

Xem đáp án

Trả lời:

Đềbài: butterfly  Listen and choose the correct animalbutterfly (ảnh 1) (n) con bướm

Đápán:

A. con rắn

B. con bướm

C. con chó

D.con gấu

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận