Tìm hiểu chung về “Tuyên ngôn độc lập”

  • 2419 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nội dung lời tuyên bố của Hồ Chí Minh khi kết thúc bản “Tuyên ngôn Độc lập” là

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 2:

Phương án nào không nêu đúng giá trị lịch sử to lớn của bản “Tuyên ngôn Độc lập” của Hồ Chí Minh?

Xem đáp án

Đáp án là B


Câu 3:

“Tuyên ngôn Độc lập” của Hồ Chí Minh được viết theo thể loại nào sau đây?

Xem đáp án

- “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh được viết theo thể loại văn chính luận.

- Văn chính luận là loại văn bản thể hiện những chính kiến, bộc lộ những quan điểm chính trị, tư tưởng với những vấn đề xã hội nóng bỏng. Các tác phẩm chính luận hướng tới mục đích tác động đến dư luận xã hội đương thời, đến lối sống, các quyền lợi chính trị hiện hành; đề xuất việc củng cố hoặc thay đổi chúng cho phù hợp với quyền lợi giai cấp hoặc với lý tưởng xã hội, đạo đức. Là loại văn bản thể hiện những chính kiến, bộc lộ những quan điểm chính trị, tư tưởng với những vấn đề xã hội nóng bỏng. Các tác phẩm chính luận hướng tới mục đích tác động đến dư luận xã hội đương thời, đến lối sống, các quyền lợi chính trị hiện hành; đề xuất việc củng cố hoặc thay đổi chúng cho phù hợp với quyền lợi giai cấp hoặc với lý tưởng xã hội, đạo đức.

=> Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Giá trị nội dung của “Tuyên ngôn Độc lập” là

Xem đáp án

Đáp án là C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận