Vài nét về tác giả nguyễn Khoa Điềm

  • 1467 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Địa danh nào đưới đây là quê hương của Nguyễn Khoa Điềm?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Nội dung dưới đây về tác giả Nguyễn Khoa Điềm đúng hay sai?

 “Năm 1996, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII, Nguyễn Khoa Điềm được bầu vào Ban Chấp hàng Trung ương”

Xem đáp án

- Đúng

- Năm 1996, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII, Nguyễn Khoa Điềm được bầu vào Ban Chấp hàng Trung ương


Câu 4:

Nội dung dưới đây về tác giả Nguyễn Khoa Điềm đúng hay sai?

“Năm 2001, Nguyễn Khoa Điềm nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế”

Xem đáp án

- Sai

- Năm 2001, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX, Nguyễn Khoa Điềm trở thành Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (2001- 2006)


Câu 5:

Thơ Nguyễn Khoa Điềm có đặc điểm gì? 

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận