• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

Vật Lý 7 - Cô Trần Hồng Phương

Giáo viên: Cô Trần Hồng Phương

Chương 1. bài 1. NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG.pdf Xem Download
CHƯƠNG 1_ bài 2.pdf Xem Download
CHƯƠNG 1_ bài 3 ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG.pdf Xem Download
CHƯƠNG 1_ bài 4 ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG.pdf Xem Download
CHƯƠNG 1_ bài 7 GƯƠNG CẦU LÕM.pdf Xem Download
CHƯƠNG 1_ bài 6 GƯƠNG CẦU LỒI.pdf Xem Download
CHƯƠNG 1_ bài 5. ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG.pdf Xem Download
tổng kết chương 1.pdf Xem Download
CHƯƠNG 2_ bài 10 NGUỒN ÂM.pdf Xem Download
CHƯƠNG 2_ bài 11 ĐỘ CAO CỦA ÂM.pdf Xem Download
CHƯƠNG 2_ bài 12 ĐỘ TO CỦA ÂM.pdf Xem Download
CHƯƠNG 2_ bài 13 MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM.pdf Xem Download
CHƯƠNG 2_ bài 14 PHẢN XẠ ÂM – TIẾNG VANG.pdf Xem Download
tổng kết chương 2.pdf Xem Download

Bình luận

Các khóa học khác của Giáo viên Cô Trần Hồng Phương


Người mua khóa học này cũng mua các khóa học dưới đây

Xem thêm