Câu hỏi:

14/07/2019 49,667

Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta trong những năm qua có đặc điểm nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Mục 1, SGK/78 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần lớn dân cư nước ta hiện sống ở nông thôn do

Xem đáp án » 14/07/2019 61,595

Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng về ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị hóa?

Xem đáp án » 25/05/2020 60,832

Câu 3:

Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị cần

Xem đáp án » 14/07/2019 57,374

Câu 4:

Để giảm bớt tình trạng di dân tự do vào các đô thị, giải pháp chủ yếu và lâu dài là

Xem đáp án » 14/07/2019 48,737

Câu 5:

Vùng có số dân đô thị nhiều nhất nước ta là

Xem đáp án » 14/07/2019 44,859

Câu 6:

Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 14/07/2019 28,897

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK