Câu hỏi:

24/07/2019 71,445

Khi xét về ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến sự thoát hơi nước, điều nào sau đây đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

- Khi độ ẩm không khí càng thấp → thế nước bên ngoài môi trường càng thấp theo → quá trình thoát hơi nước diễn ra càng mạnh.

- Ngược lại, khi độ ẩm không khí càng cao → quá trình thoát hơi nước càng yếu (chứ không phải là không diễn ra) do không đạt được sự chênh lệch thế nước cần thiết.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây ?

(1) Tạo lực hút đầu trên.

(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhưng ngày nắng nóng.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

(4) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí.

Phương án trả lời đúng là :

Xem đáp án » 24/07/2019 117,501

Câu 2:

Khi tế bào khí khổng no nước thì?

Xem đáp án » 24/07/2019 66,418

Câu 3:

Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là?

Xem đáp án » 24/07/2019 60,435

Câu 4:

Khi tế bào khí khổng mất nước thì?

Xem đáp án » 24/07/2019 54,827

Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây không đúng về hiện tượng ứ giọt ở các thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 44,998

Câu 6:

Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước của rễ như thế nào?

Xem đáp án » 24/07/2019 29,365

Bình luận


Bình luận