Câu hỏi:

24/07/2019 117,548

Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây ?

(1) Tạo lực hút đầu trên.

(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhưng ngày nắng nóng.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

(4) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí.

Phương án trả lời đúng là :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

- Thoát hơi nước có những vai trò:

(1) Tạo lực hút đầu trên → giúp vận chuyển nước, các ion khoáng và các chất tan khác từ rễ đến mọi cơ quan của cây trên mặt đất.

(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng → đảm bảo cho các quá trình sinh lí xảy ra bình thường.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

- Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí không phải là vai trò của quá trình thoát hơi nước đối với cây trồng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi xét về ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến sự thoát hơi nước, điều nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 24/07/2019 71,518

Câu 2:

Khi tế bào khí khổng no nước thì?

Xem đáp án » 24/07/2019 66,485

Câu 3:

Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là?

Xem đáp án » 24/07/2019 60,480

Câu 4:

Khi tế bào khí khổng mất nước thì?

Xem đáp án » 24/07/2019 54,860

Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây không đúng về hiện tượng ứ giọt ở các thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 45,039

Câu 6:

Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước của rễ như thế nào?

Xem đáp án » 24/07/2019 29,385

Bình luận


Bình luận