Câu hỏi:

15/03/2020 1,905

Nêu những thành tựu về văn hóa – giáo dục của Liên Xô trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Về văn hóa - giáo dục, Liên Xô đã thanh toán nạn mù chữ, thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học cho tất cả mọi người và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố. Các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học nghệ thuật cũng đạt được nhiều thành tựu rực rỡ,...

- Về xã hội, các giai cấp bóc lột đã bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức mới xã hội chủ nghĩa.

- Từ năm 1937, Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba. Tháng 6 - 1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô, nhân dân Liên Xô buộc phải ngừng công cuộc xây dựng đất nước để tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa?

Xem đáp án » 15/03/2020 10,762

Câu 2:

Nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới. Chính sách này đã tác động như thế nào đến tình hình nước Nga?

Xem đáp án » 15/03/2020 2,944

Câu 3:

Trình bày những biến đổi về mọi mặt ở Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941.

Xem đáp án » 15/03/2020 1,225

Câu 4:

Sưu tầm một vài mẩu chuyện về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô những năm 1925 – 1941.

Xem đáp án » 15/03/2020 991

Câu 5:

Nêu nội dung của Chính sách kinh tế mới.

Xem đáp án » 15/03/2020 360

Câu 6:

Bức áp phích (SGK, trang 83) nói lên điều gì?

Xem đáp án » 15/03/2020 322

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK