Câu hỏi:

15/03/2020 1,226

Trình bày những biến đổi về mọi mặt ở Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Từ năm 1925 đến năm 1941, Liên Xô đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt. Đến năm 1936, tính theo sản lượng công nghiệp thì Liên Xô đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ). Công cuộc tập thể hóa nông nghiệp được hoàn thành.

- Về văn hóa-giáo dục: nạn mù chữ được thanh toán, thực hiện xong phổ cập giáo dục tiểu học cho nông dân.

- Về xã hội: các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức mới xã hội chủ nghĩa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa?

Xem đáp án » 15/03/2020 10,762

Câu 2:

Nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới. Chính sách này đã tác động như thế nào đến tình hình nước Nga?

Xem đáp án » 15/03/2020 2,944

Câu 3:

Nêu những thành tựu về văn hóa – giáo dục của Liên Xô trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941)

Xem đáp án » 15/03/2020 1,905

Câu 4:

Sưu tầm một vài mẩu chuyện về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô những năm 1925 – 1941.

Xem đáp án » 15/03/2020 991

Câu 5:

Nêu nội dung của Chính sách kinh tế mới.

Xem đáp án » 15/03/2020 360

Câu 6:

Bức áp phích (SGK, trang 83) nói lên điều gì?

Xem đáp án » 15/03/2020 322

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK