Câu hỏi:

02/05/2020 11,241

Silic đioxit phản ứng được với tất cả các chất trong dãy sau đây ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

SiO2 + 2NaOH t0 Na2SiO3 + H2O

SiO2 + 2Mg t0   2MgO + Si

SiO2 + 4HF    SiF4 + 2H2O              

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào sau đây là sai ?

Xem đáp án » 02/05/2020 5,804

Câu 2:

Cho 25 gam hỗn hợp silic và than tác dụng với dung dịch NaOH đặc, dư, đun nóng thu được 11,2 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Si trong hỗn hợp ban đầu là ( biết hiệu suất phản ứng là 100%)

Xem đáp án » 02/05/2020 5,179

Câu 3:

Nung nóng NaOH dư với 5 kg cát khô, thu được 9,15 kg Na2SiO3. Hàm lượng SiO2 trong cát là

Xem đáp án » 02/05/2020 4,135

Câu 4:

Cho m gam hỗn hợp Na2CO3 và Na2SiO3 vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít khí X và 3,9 gam kết tủa Y. Giá trị của m là

Xem đáp án » 02/05/2020 4,131

Câu 5:

Trong phản ứng nào sau đây, silic có tính oxi hóa ?

Xem đáp án » 02/05/2020 2,850

Câu 6:

Cho các phản ứng sau:?
(1) Si + F2 →               

(2) Si + O2 →                   

(3) Si + NaOH + H2O
(4) Si + Mg →              

(5) Si + HF + HNO3
Số phản ứng Si thể hiện tính khử là 

Xem đáp án » 02/05/2020 2,109

Bình luận


Bình luận