Câu hỏi:

02/05/2020 2,477

Cho m gam hỗn hợp Na2CO3 và Na2SiO3 vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít khí X và 3,9 gam kết tủa Y. Giá trị của m là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Na2CO3 + 2HCl ® 2NaCl + H2O + CO2 

   x                                                        x     (mol) 

x=3,3622,4=0,15 (mol)

Na2SiO3 + 2HCl ® 2NaCl + H2SiO3 

    y                                               y   (mol) 

y=3,978=0,05 (mol)

m = 106.0,15 + 122.0,05 = 22 (gam)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Silic đioxit phản ứng được với tất cả các chất trong dãy sau đây ?

Xem đáp án » 02/05/2020 6,218

Câu 2:

Phản ứng nào sau đây là sai ?

Xem đáp án » 02/05/2020 2,926

Câu 3:

Cho 25 gam hỗn hợp silic và than tác dụng với dung dịch NaOH đặc, dư, đun nóng thu được 11,2 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Si trong hỗn hợp ban đầu là ( biết hiệu suất phản ứng là 100%)

Xem đáp án » 02/05/2020 2,696

Câu 4:

Nung nóng NaOH dư với 5 kg cát khô, thu được 9,15 kg Na2SiO3. Hàm lượng SiO2 trong cát là

Xem đáp án » 02/05/2020 2,546

Câu 5:

Trong phản ứng nào sau đây, silic có tính oxi hóa ?

Xem đáp án » 02/05/2020 1,308

Câu 6:

Cho các phản ứng sau:?
(1) Si + F2 →               

(2) Si + O2 →                   

(3) Si + NaOH + H2O
(4) Si + Mg →              

(5) Si + HF + HNO3
Số phản ứng Si thể hiện tính khử là 

Xem đáp án » 02/05/2020 1,033

Bình luận


Bình luận