Câu hỏi:

30/07/2020 1,005

Đặc điểm của động vật rất nguy cấp là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A
Đặc điểm của động vật rất nguy cấp, số lượng cá thể giảm 80%

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để bảo vệ động vật quý hiếm cần làm gì?

Xem đáp án » 07/05/2020 7,483

Câu 2:

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,556

Câu 3:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,490

Câu 4:

Đặc điểm của động vật ít nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,465

Câu 5:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 1,631

Câu 6:

Đặc điểm của động vật sẽ nguy cấp là gì?

Xem đáp án » 30/07/2020 1,136

Câu 7:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 1,051

Bình luận


Bình luận