Câu hỏi:

07/09/2020 956

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/

goose /ɡuːs/

ginger /ˈdʒɪndʒə(r)/

engineer /ˌendʒɪˈnɪə(r)/

Câu B âm –g phát âm là /g/, còn lại phát âm là /dʒ/               

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 1,319

Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 1,007

Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 392

Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 332

Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 318

Câu 6:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 280

Bình luận


Bình luận