Câu hỏi:

07/09/2020 324

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

camping /ˈkæmpɪŋ/

recycle /ˌriːˈsaɪkl/

vacuum /ˈvækjuːm/

community /kəˈmjuːnəti/

Câu B âm –c phát âm là /s/, còn lại phát âm là /k/

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 1,292

Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 1,005

Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 951

Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 387

Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 317

Câu 6:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 278

Bình luận


Bình luận