Câu hỏi:

07/09/2020 319

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

giggle /ˈɡɪɡl/

gone /ɡɒn/

engine /ˈendʒɪn/

forget /fəˈɡet/

Câu C âm –g phát âm là /dʒ/, còn lại phát âm là /g/

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 1,320

Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 1,007

Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 956

Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 392

Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 337

Câu 6:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 280

Bình luận


Bình luận