Câu hỏi:

17/09/2020 3,293

Điều nào sau đây đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B

Có sự lưu thông tạo ra sự chênh lệch về nồng độ O2 và CO2 để các khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hô hấp là:

Xem đáp án » 17/09/2020 16,222

Câu 2:

Bề mặt trao đổi khí có các đặc điểm

Xem đáp án » 17/09/2020 8,212

Câu 3:

Trong các phát biểu về bề mặt trao đổi khí có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Bề mặt trao đổi khí rộng.

(2) Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp O2CO2 dễ dàng khuếch tán qua.

(3) Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp.

(4) Có sự chênh lệch nồng độ khí O2CO2 để các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí

Xem đáp án » 17/09/2020 5,207

Câu 4:

Nồng độ O2CO2 trong tế bào so với ở ngoài cơ thể như thế nào?

Xem đáp án » 17/09/2020 5,175

Câu 5:

Trao đổi khí ở phổi thực chất là

Xem đáp án » 17/09/2020 4,617

Câu 6:

Hô hấp ngoài là

Xem đáp án » 17/09/2020 3,890

Bình luận


Bình luận