Câu hỏi:

05/11/2020 2,189

Tính hợp lý: a) (- 299) + (-300) + (-101); b) (-189) + (-200) + (-21); c) 126 + (-10) + 345 + (-116); d) 367+ (- 30) +1672 + (-337); e) 1 +(-4)+ 7+ (-10) + 13+ (-16); f) -2+7 + (-12) + 17 + (-22)+ 27; g) 34 + 35 + 36 + 37 - 14 - 15 -16 -17; h) (-213) +186 + (-14) + 217 + 54 + (-49).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một thủ quỹ ghi số tiền thu chi trong một ngày (đơn vị nghìn đồng) như sau: +2002; -20; -50; +217. Đầu ngày trong két có +800 nghìn đồng. Hỏi cuổi ngày trong két có bao nhiêu

Xem đáp án » 05/11/2020 1,255

Câu 2:

Tính tổng: a) 1- 2+3 - 4+5 - 6 +...- 2016; b) 1+(- 6)+2+(-7)+3+(-8) +... +15+(-20)

Xem đáp án » 05/11/2020 603

Câu 3:

Số tiền bạn An thu chi trong một ngày (đơn vị nghìn đồng) như sau: +100; -25; -30; +7. Đầu ngày trong két có +500 nghìn đồng. Hỏi cuối ngày trong két có bao nhiêu ?

Xem đáp án » 05/11/2020 573

Câu 4:

Tính tổng tất cả các số chẵn dương từ 4 đến 12 và các số lẻ từ - 5 đến -14

Xem đáp án » 05/11/2020 464

Câu 5:

Tính hợp lý: a) (-48) + 10 + (-22);b) (-12) + (-30) + (-8); c) (-12) + 8 + (-58) + 2;d) (-31)+ (-19) + 25+ 75.

Xem đáp án » 05/11/2020 434

Câu 6:

Tính tổng: a)  A= 1 - 2 + 3 - 4 +5 - 6...+ 49 - 50; b)  B = 1 + (-5) + 2 + (-6) +...+16 + (-20).

Xem đáp án » 05/11/2020 433

Bình luận


Bình luận