Câu hỏi:

09/11/2020 239

Tìm số tự nhiên a biết:

a, 103a+1

b, a+6a+1

c, 3a+72a+3

d, 6a+112a+3

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a, 103a+1 => 3a+1Ư(10) => 3a+1{1;2;5;10} => a{0;13;43;3}. Vì aN, a{0;3}

b, a+6a+1 => a+1+5a+1 => 5a+1 => a+1Ư(5) =>  a+1{1;5} => a{0;4}

c, 3a+72a+3 => 2.(3a+7)-3(2a+3)2a+3 => 52a+3 => 2a+3Ư(5)

=> 2a+3{1;5} => a = 1

d, 6a+112a+3 => 3.(2a+3)+22a+3 => 22a+3 => 2a+3Ư(2)

=> 2a+3{1;2} => a

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho 5 dư 1, chia cho 7 dư 5

Xem đáp án » 09/11/2020 665

Câu 2:

Thực hiện phép tính:

a, 36:{336:[200–(12+8.20)]}

b, {145–[130–(246236)]:2}.5

c, 100:{250:[450–(4.5322.25]}

d, 798+100:[16–2.(52–22)]

e, (6954+1525:5+47.19).(29–58.2)

f, 24.15724.58+16

Xem đáp án » 09/11/2020 575

Câu 3:

Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau:

a, Tập hợp A có các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số

b, Tập hợp B các số tự nhiễn chẵn có 4 chữ số

c, Tập hợp C các số tự nhiên có dạng x = 3k+2 với kN và nhỏ hơn 297

Xem đáp án » 09/11/2020 568

Câu 4:

Người ta muốn chia đều 210 bút bi, 270 bút chì và 420 tẩy thành một số phần thưởng như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng. Mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bi, bút chì và tẩy?

Xem đáp án » 09/11/2020 535

Câu 5:

Tìm các số tự nhiên a,b biết rằng:

a, Tổng của chúng bằng 84. ƯCLN của chúng bằng 6

b, Tích bằng 300, ƯCLN bằng 5

c, ƯCLN = 10, BCNN = 900

Xem đáp án » 09/11/2020 267

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »