Câu hỏi:

14/11/2020 1,112

Tìm số nguyên x, biết

a) (-12).x = (-15).(-4) -12

b) (-9).x +3 = (-2).(-7) +16

c) (-12).x -34 = 2

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a)

12.x=15.41212.x=601212.x=48              x=48:12              x=4

b) 

9.x+3=2.7+169.x+3=14+169.x+3=309.x         =3039.x         =27            x         =27:9            x         =3

c)

12.x34=212.x             =2+3412.x             =36              x              =36:12              x              =3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm các số nguyên x, y sao cho

a) x.y = 13

b)x.y = 8 và x < y

Xem đáp án » 14/11/2020 719

Câu 2:

Tìm một số tự nhiên biết rằng kết quả của phép tính đem số đó nhân với 9 rồi cộng thêm 3 cũng bằng kết quả của phép tính lấy hiệu của 33 trừ đi chính số đó.

Xem đáp án » 14/11/2020 366

Câu 3:

Tìm số nguyên x biết:

a) x : (-7) -6 = -15

b) x : 12 -12 = -37

c) x : (-25) +81 = 85

Xem đáp án » 14/11/2020 359

Câu 4:

Tìm số nguyên x biết:

a) (x-28) : (-12) = -5

b) (x+15) : (-28) = 8

c) (x+30) : (-45) = -14

Xem đáp án » 14/11/2020 319

Câu 5:

Tính:

a) (-17).6

b) 8.(-125)

c) (-12).(-15)

d)21.(-3) + (-21).7

Xem đáp án » 14/11/2020 316

Câu 6:

Tìm một số nguyên biết rằng kết quả của phép tính đem số đó nhân với 12 rồi trừ đi 3 cũng bằng kết quả của phép tính lấy tổng của 8 cộng với chính số đó.

Xem đáp án » 14/11/2020 277

Bình luận


Bình luận