Câu hỏi:

06/04/2021 346

Một số người lạm dụng bóng cười làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hệ thần kinh, khí trong bóng cười là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bóng cười chứa khí N2O

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nitơ có nhiều trong khoáng vật diêm tiêu, diêm tiêu có thành phần chính là

Xem đáp án » 06/04/2021 14,097

Câu 2:

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 06/04/2021 7,154

Câu 3:

Cho hỗn hợp khí X gồm N2,Cl2,SO2,CO2,H2 qua dung dịch NaOH dư, người ta thu được các khí thoát ra gồm

Xem đáp án » 06/04/2021 3,899

Câu 4:

Trong các hợp chất, nitơ có cộng hóa trị tối đa là

Xem đáp án » 06/04/2021 1,148

Câu 5:

Dãy nào dưới đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa khi tham gia phản ứng ?

Xem đáp án » 06/04/2021 757

Câu 6:

Khối lượng NaNO2 cần dùng trong phòng thí nghiệm để thu được 6,72 lít N2 (đktc) là

Xem đáp án » 06/04/2021 647

Câu 7:

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch chứa chất X

Cặp chất X, Y phù hợp là

Xem đáp án » 06/04/2021 353

Bình luận


Bình luận