Câu hỏi:

06/11/2019 423

X và Y (MX < MY) là hai peptit mạch hở, đều tạo bởi glyxin và alanin (X và Y hơn kém nhau một liên kết peptit), Z là (CH3COO)3C3H5. Đun nóng toàn bộ 31,88 gam hỗn hợp T gồm X, Y, Z trong 1,00 lít dung dịch NaOH 0,44M vừa đủ, thu được dung dịch B chứa 41,04 gam hỗn hợp muối. Biết trong T, nguyên tố oxi chiếm 37,139% về khối lượng. Thành phần phần trăm khối lượng của Y trong T có giá trị gần nhất với

Trả lời:

Chọn đáp án B

 Quy T về C2H3NO, CH2, H2O và (CH3COO)3C3H5 với số mol lần lượt là x, y, zt.

mT = 57x + 14y + 18z + 218t = 31,88(g) 

 nNaOH = x + 3t = 0,44 mol. 

● Muối gồm C2H4NO2Na, CH2 và CH3COONa 

⇒ 97x + 14y + 82 × 3t = 41,04(g).

nO/T = 31,88 × 0,37139 ÷ 16

 = 0,74 = x + z + 6t

⇒ Giải hệ có: 

x = 0,2 mol; y = 0,14 mol; z = 0,06 mol; t = 0,08 mol 

⇒ ktb = 0,2 ÷ 0,06 = 3,33.

||⇒ X là tripeptit và Y là tetrapeptit. 

Giải hệ có: nX = 0,04 mol; nY = 0,02 mol.

nAla = nCH2 = 0,14 mol 

⇒ nGly = 0,2 - 0,14 = 0,06 mol = 0,04 + 0,02 

► X và Y đều chứa 1 Gly 

⇒ Y là GlyAla3 

⇒ %mY = 0,02 × 288 ÷ 31,88 × 100% = 18,07%.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 0,2 mol α-amino axit X (có dạng H2NRCOOH) phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 22,2 gam muối khan. Phân tử khối của X là

Xem đáp án » 06/11/2019 4,602

Câu 2:

 Nhận định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 06/11/2019 3,740

Câu 3:

Cho hỗn hợp A gồm 0,1 mol alanin và 0,15 mol axit glutamic tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được dung dịch B. Lấy dung dịch B phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 06/11/2019 2,680

Câu 4:

Thủy phân hoàn toàn peptit X mạch hở chỉ thu được glyxin. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được 12,6 gam nước, số nguyên tử oxi có trong một phân tử X là

Xem đáp án » 06/11/2019 2,083

Câu 5:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa hồng?

Xem đáp án » 06/11/2019 2,053

Câu 6:

Thủy phân hết 0,05 mol hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X (CxHyOzN3) và Y (CnHmO6Nt), thu được hỗn hợp gồm 0,07 mol glyxin và 0,12 mol alanin. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,12 mol Y trong dung dịch HCl, thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 06/11/2019 1,953

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »