260 Bài tập Amin, Amino axit, Protein ôn thi THPT Quốc gia có lời giải (P2)

  • 2491 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Tiến hành các thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T thu được kết quả sau:

- Dung dịch X làm quỳ tím chuyển màu xanh.

- Dung dịch Y cho phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

- Dung dịch Z không làm quỳ tím đổi màu.

- Dung dịch T tạo kết tủa trắng với nước brom.

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là dung dịch

 

Xem đáp án

Chọn đáp án A

X làm quỳ tím hóa xanh ⇒ loại C.

Y có phản ứng màu biure ⇒ loại B.

T tạo ↓ với nước brom


Câu 3:

X và Y (MX < MY) là hai peptit mạch hở, đều tạo bởi glyxin và alanin (X và Y hơn kém nhau một liên kết peptit), Z là (CH3COO)3C3H5. Đun nóng toàn bộ 31,88 gam hỗn hợp T gồm X, Y, Z trong 1,00 lít dung dịch NaOH 0,44M vừa đủ, thu được dung dịch B chứa 41,04 gam hỗn hợp muối. Biết trong T, nguyên tố oxi chiếm 37,139% về khối lượng. Thành phần phần trăm khối lượng của Y trong T có giá trị gần nhất với

Xem đáp án

Chọn đáp án B

 Quy T về C2H3NO, CH2, H2O và (CH3COO)3C3H5 với số mol lần lượt là x, y, zt.

mT = 57x + 14y + 18z + 218t = 31,88(g) 

 nNaOH = x + 3t = 0,44 mol. 

● Muối gồm C2H4NO2Na, CH2 và CH3COONa 

⇒ 97x + 14y + 82 × 3t = 41,04(g).

nO/T = 31,88 × 0,37139 ÷ 16

 = 0,74 = x + z + 6t

⇒ Giải hệ có: 

x = 0,2 mol; y = 0,14 mol; z = 0,06 mol; t = 0,08 mol 

⇒ ktb = 0,2 ÷ 0,06 = 3,33.

||⇒ X là tripeptit và Y là tetrapeptit. 

Giải hệ có: nX = 0,04 mol; nY = 0,02 mol.

nAla = nCH2 = 0,14 mol 

⇒ nGly = 0,2 - 0,14 = 0,06 mol = 0,04 + 0,02 

► X và Y đều chứa 1 Gly 

⇒ Y là GlyAla3 

⇒ %mY = 0,02 × 288 ÷ 31,88 × 100% = 18,07%.


Câu 4:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

A, C và D không làm quỳ tím đổi màu


Câu 5:

Hợp chất H2NCH(CH3)COOH có tên gọi là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận