260 Bài tập Amin, Amino axit, Protein ôn thi THPT Quốc gia có lời giải (P6)

  • 2123 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

A sai vì anilin C6H5NH2 không làm đổi màu quì tím.

B đúng.

C sai vì anilin ít tan trong nướC.

D sai vì tất cả các amin đều độC.

Chọn B.


Câu 2:

Glyxin còn có tên là:

Xem đáp án

NH2-CH2-COOH là amino axit đơn giản nhất có tên là axit α-amino axetic hay axit amino axetic hoặc glyxin 

Chọn A


Câu 5:

Hỗn hợp E gồm X, Y và Z là 3 peptit đều mạch hở (MX > MY > MZ). Đốt cháy 0,16 mol X hoặc Y hoặc Z đều thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O là 0,16 mol. Nếu đun nóng 69,8g hỗn hợp E (chứa X, Y và 0,16 mol Z) với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa 101,04g hai muối của alanin và valin. Biết nX < nY. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với

Xem đáp án

nCO2 – nH2O = (0,5k – 1).số mol

=> kx = ky = kz = 4

Đặtt = nE.

Khi đun nóng 69,8g E với NaOH thì

mmuối = mE + mNaOH – mH2

=> 101,04 = 69,8 + 40.4t – 18t

=> t = 0,22

Xét hỗn hợp muối:

Do nZ > nValNa nên Z là (Ala)4

X là (Val)a(Ala)4 – a còn Y là (Val)b(Ala)4 – b

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận