260 Bài tập Amin, Amino axit, Protein ôn thi THPT Quốc gia có lời giải (P7)

  • 2125 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thuỷ phân không hoàn toàn tetrapeptit (X), ngoài các α-amino axit còn thu được các đipeptit: Gly-Ala; Phe-Val; Ala-Phe. Cấu nào đúng của X là

Xem đáp án

X có đoạn Gly-Ala => Loại B.

X có đoạn Phe-Val => Loại A, C

Chọn D


Câu 2:

Đun nóng 0,4 mol hỗn hợp E gồm đipeptit X, tripeptit Y và tetrapeptit Z đều mạch hở bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 0,5 mol muối của glyxin; 0,4 mol muối của alanin và 0,2 mol muối của valin. Mặt khác, đốt cháy m gam E trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp O2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 78,28g. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào?

Xem đáp án

Đặt CTPT của aa là CnH2n+1O2N

xCnH2n+1O2N E xCnH2nO2NNa

mmuối = 0,5(75 + 22) + 0,4(89 + 22) + 0,2(117 + 22) = 120,7g

Ta có 14n + 69 = 120,7/1,1

=> n = 32/11 và x = 1,1/0,4 = 2,75

Đặt a = nE

2,75CnH2n+1O2N C2,75nH5,5n – 0,75O3,75N2,75 CO2 + H2O + N2

mCO2 + mH2O = 44.2,75na + 9(5,5n – 0,75)a = 78,28

=> a = 0,16

mE = 0,16(38,5.32/11 – 0,75 + 16.3,75 + 14.2,75) = 33,56

Chọn C.


Câu 3:

Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là isobutylamin. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

Xem đáp án

Chọn B.

A là isopropylamin; C là butylamin; D là sert-butylamin.


Câu 4:

Một amino axit có công thức phân tử C4H9NO2. Số đồng phân amino axit là

Xem đáp án

CH3-CH2-CH(NH2)-COOH; 

CH3-CH(NH2)-CH2-COOH; 

NH2-CH2-CH2-CH2-COOH; 

(CH3)2C(NH2)-COOH 

NH2-CH2-CH(CH3)-COOH 

Chọn C


Câu 5:

Một peptit có công thức: H2N-CH2-CO-NH -CH(CH3)-CH-CO -NH-CH(COOH)- CH(CH)2. Tên của peptit trên là:

Xem đáp án

Khi gọi tên peptit phải bắt đầu từ amino axit đầu N và kết thúc bằng amino axit đầu C 

Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận