260 Bài tập Amin, Amino axit, Protein ôn thi THPT Quốc gia có lời giải (P5)

  • 2167 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu không đúng là:

Xem đáp án

Chọn D vì este phải có gốc hiđrocacbon sau nhóm COO. Thực ra, H2N-CH2-COOH3N-CH3 là muối của amino axit H2N-CH2-COOH và amin CH3NH2


Câu 5:

Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24g alanin và 8,19g valin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit trong X nhỏ hơn 13. Giá trị của m là

Xem đáp án

Gọi 3 peptit lần lượt là (AA)a; (AA)b; (AA)c ứng với số mol là x; x; 3x

 

Ta có 

ax + bx + C.3x = nAla + nVal 

 x(a + b + 3c) = 14,24/89 + 8,19/117 = 0,23

Do a + b + 3c là số nguyên dương 

=> a + b + 3c = 23 (1)

Mà số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit trong X nhỏ hơn 13 

=> a + b + c < 16 (2)

Từ (1), (2) 

=> a = 2; b = 3; c = 6 là hợp lí

X + H2O Ala + Val

=>m = mAla + mVal – mH2

= 14,24 + 8,19 – 18(1.0,01 + 2.0,01 + 5.0,03) = 19,19g

 Chọn C.

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận