Câu hỏi:

07/04/2021 994

Kết luận nào sau đây không đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A, B, C đúng

D sai vì chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước phân li hoàn toàn thành ion

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây dẫn được điện?

Xem đáp án » 07/04/2021 69,158

Câu 2:

Chất nào sau đây khi tan trong nước tạo thành dung dịch có khả năng dẫn được điện?

Xem đáp án » 07/04/2021 24,002

Câu 3:

Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do trong dung dịch có chứa:

Xem đáp án » 07/04/2021 18,974

Câu 4:

Saccarozơ là chất không điện li vì :

Xem đáp án » 07/04/2021 7,000

Câu 5:

Dung dịch K2SO4 0,05M có nồng độ mol ion K+ bằng

Xem đáp án » 07/04/2021 3,271

Câu 6:

Trong các yếu tố sau

(1) Nhiệt độ

(2) Áp suất 

(3) Xúc tác

(4) Nồng độ chất tan

(5) Diện tích tiếp xúc

(6) Bản chất chất điện li

Yếu tố nào ảnh hưởng đến độ điện li ?

Xem đáp án » 07/04/2021 2,702

Câu 7:

Chất nào trong các chất sau là chất điện li?

Xem đáp án » 07/04/2021 1,655

Bình luận


Bình luận