Câu hỏi:

14/05/2021 771

Luận điểm nào sau đây không đúng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Câu không đúng là: Những chất là đồng phân của nhau có tính chất hóa học tương tự nhauVì CH3COOH và HCOOCH3 là đồng phân nhưng tính chất hóa học khác nhau.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

Xem đáp án » 14/05/2021 8,079

Câu 2:

Liên kết ba do những liên kết nào hình thành?

Xem đáp án » 14/05/2021 7,033

Câu 3:

Số liên kết xích-ma (σ) trong phân tử C4H10 là:

Xem đáp án » 14/05/2021 3,200

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án » 14/05/2021 2,730

Câu 5:

Phát biểu không chính xác là:

Xem đáp án » 14/05/2021 2,180

Câu 6:

Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng

Xem đáp án » 14/05/2021 2,089

Bình luận


Bình luận