Câu hỏi:

30/05/2021 1,362

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mệnh đề “Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau” chỉ đúng trong mặt phẳng, còn trong không gian thì hai đường thẳng không có điểm chung thì hoặc song song với nhau hoặc chéo nhau.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm tứ diện. Gọi G1 là giao điểm của AG và mặt phẳng (BCD), G2 là giao điểm của BG và mặt phẳng (ACD). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 30/05/2021 3,192

Câu 2:

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi M là điểm trên cạnh AC sao cho AC=3MC. Lấy N trên cạnh C'D sao cho C'N = xC'D. Với giá trị nào của x thì MN//BD'.

Xem đáp án » 30/05/2021 1,800

Câu 3:

Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b? 

Xem đáp án » 30/05/2021 1,555

Câu 4:

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Trên các cạnh AA', BB', CC' lần lượt lấy ba điểm M, N, P sao cho A'MAA'=13;B'NBB'=23;C'PCC'=12. Biết mặt phẳng (MNP) cắt cạnh DD' tại Q. Tính tỉ số D'QDD'

Xem đáp án » 30/05/2021 1,474

Câu 5:

Hai mặt phẳng song song có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Xem đáp án » 30/05/2021 1,446

Câu 6:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang đáy lớn là CD. Gọi M là trung điểm của cạnh SA, N là giao điểm của cạnh SB và mặt phẳng (MCD). Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? 

Xem đáp án » 30/05/2021 1,035

Bình luận


Bình luận