Câu hỏi:

30/05/2021 428

Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở điều kiện?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: Điều kiện xảy ra phản ứng nhiệt hạch

+ Nhiệt độ cao khoảng từ 50 triệu độ tới 100 triệu độ.

+ Hỗn hợp nhiên liệu phải “giam hãm” trong một khoảng không gian rất nhỏ.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm phát biểu sai về phản ứng nhiệt hạch?

Xem đáp án » 30/05/2021 3,506

Câu 2:

Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải phản ứng tỏa năng lượng?

Xem đáp án » 30/05/2021 966

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

Xem đáp án » 30/05/2021 706

Câu 4:

Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng phân hạch và nhiệt hạch?

Xem đáp án » 30/05/2021 547

Câu 5:

Phản ứng hạt nhân có phương trình nào sau đây là phản ứng thu năng lượng?

Xem đáp án » 30/05/2021 519

Câu 6:

Phản ứng nhiệt hạch là :

Xem đáp án » 30/05/2021 514

Bình luận


Bình luận