Câu hỏi:

30/05/2021 712

Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A, B, C - đúng

D - sai vì: Khối lượng U92235  phải đạt tới giá trị tối thiểu gọi là khối lượng tới hạn mth .

Đáp án cần chọn là: D

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm phát biểu sai về phản ứng nhiệt hạch?

Xem đáp án » 30/05/2021 3,545

Câu 2:

Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải phản ứng tỏa năng lượng?

Xem đáp án » 30/05/2021 976

Câu 3:

Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng phân hạch và nhiệt hạch?

Xem đáp án » 30/05/2021 550

Câu 4:

Phản ứng hạt nhân có phương trình nào sau đây là phản ứng thu năng lượng?

Xem đáp án » 30/05/2021 536

Câu 5:

Phản ứng nhiệt hạch là :

Xem đáp án » 30/05/2021 521

Câu 6:

Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở điều kiện?

Xem đáp án » 30/05/2021 429

Bình luận


Bình luận