Câu hỏi:

30/05/2021 940

Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải phản ứng tỏa năng lượng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A: Phản ứng nhiệt hạch

B: Phóng xạ

D: Phản ứng phân hạch

Lại có: Phóng xạ, phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch là 3 loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

 Các phản ứng A, B, D tỏa năng lượng

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm phát biểu sai về phản ứng nhiệt hạch?

Xem đáp án » 30/05/2021 3,346

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

Xem đáp án » 30/05/2021 687

Câu 3:

Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng phân hạch và nhiệt hạch?

Xem đáp án » 30/05/2021 537

Câu 4:

Phản ứng hạt nhân có phương trình nào sau đây là phản ứng thu năng lượng?

Xem đáp án » 30/05/2021 492

Câu 5:

Phản ứng nhiệt hạch là :

Xem đáp án » 30/05/2021 485

Câu 6:

Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở điều kiện?

Xem đáp án » 30/05/2021 417

Bình luận


Bình luận