Câu hỏi:

30/05/2021 535

Phản ứng hạt nhân có phương trình nào sau đây là phản ứng thu năng lượng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A: Phản ứng nhiệt hạch

C: Phóng xạ

D: Phản ứng phân hạch

Lại có: Phóng xạ, phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch là 3 loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

 Các phản ứng A, C, D tỏa năng lượng

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm phát biểu sai về phản ứng nhiệt hạch?

Xem đáp án » 30/05/2021 3,532

Câu 2:

Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải phản ứng tỏa năng lượng?

Xem đáp án » 30/05/2021 975

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

Xem đáp án » 30/05/2021 710

Câu 4:

Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng phân hạch và nhiệt hạch?

Xem đáp án » 30/05/2021 549

Câu 5:

Phản ứng nhiệt hạch là :

Xem đáp án » 30/05/2021 521

Câu 6:

Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở điều kiện?

Xem đáp án » 30/05/2021 429

Bình luận


Bình luận