Câu hỏi:

03/07/2021 417

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

So sánh: a,bc¯+48,77 ? a,bc¯+20,04+28,63

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Ta thấy:

a,bc¯+20,04+28,63 = a,bc¯+48,67

Mà 48,77 > 48,67 nên a,bc¯+48,77 > a,bc¯+20,04+28,63

Vậy đáp án đúng là dấu: >

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Viết số thập phân (gọn nhất) vào chỗ chấm sau: 7525hg = … g

Xem đáp án » 03/07/2021 1,198

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tích của hai số là 30,8. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2,4 lần và gấp thừa số thứ hai lên 1,4 lần thì tích hai số là  ….

Xem đáp án » 03/07/2021 855

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Nhẩm giá trị của biểu thức 846,532 : 100

Xem đáp án » 03/07/2021 437

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm x biết:

(x - 48) - 3,5 = 12,9;  x = …

(viết kết quả gọn nhất)

Xem đáp án » 03/07/2021 418

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm x biết: x : 13,9 = 7,14; x = …

(viết kết quả gọn nhất)

Xem đáp án » 03/07/2021 361

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »