Câu hỏi:

06/01/2022 100

Bài 10 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trên thang chia của thước bị mờ chỉ còn các điểm chia 0 cm; 5 cm và 13 cm. Có thể chỉ sử dụng chiếc thước này để vẽ các đoạn thẳng có độ dài lần lượt dưới đây hay không?

a) 3 cm;

b) 2 cm;

c) 1 cm.

Trên thang chia của thước bị mờ chỉ còn các điểm chia 0 cm

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Dựa vào mối liên hệ giữa các số 5; 13 với lần lượt các số 1; 2; 3, ta có thể vẽ được các đoạn thẳng này.

a) Vì 3 cm = 13 cm – 5 cm – 5cm, nên ta có thể vẽ như sau:

+ Vẽ đoạn thẳng 13 cm.

+ Giữ thước trên đoạn thẳng đó, đánh dấu liên tiếp hai đoạn thẳng có độ dài 5 cm.

Đoạn thẳng còn lại sẽ dài 3 cm.

Ta có hình vẽ:

Trên thang chia của thước bị mờ chỉ còn các điểm chia 0 cm

b) Vì 2 cm = 5 cm – 3 cm, ta có thể vẽ như sau:

+ Vẽ đoạn thẳng 5 cm.

+ Giữ thước trên đoạn thẳng đó, đánh dấu đoạn thẳng có độ dài 3 cm (dựa vào câu a).

Đoạn thẳng còn lại sẽ dài 2 cm.

Ta có hình vẽ:

Trên thang chia của thước bị mờ chỉ còn các điểm chia 0 cm

c) Vì 1 cm = 3 cm – 2 cm, ta có thể vẽ như sau:

+ Vẽ đoạn thẳng 3 cm (dựa vào câu a).

+ Giữ thước trên đoạn thẳng đó, đánh dấu đoạn thẳng có độ dài 2 cm (dựa vào câu b).

Đoạn thẳng còn lại sẽ dài 1 cm.

Ta có hình vẽ:

Trên thang chia của thước bị mờ chỉ còn các điểm chia 0 cm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 3 trang 93 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Điểm M nằm giữa hai điểm C và D. Tính độ dài đoạn thẳng CD, nếu:

a) CM = 2,5 cm và MD = 3,5 cm;

b) CM = 3,1 dm và MD = 4,6 dm;

c) CM = 12,3 m và MD = 5,8 m.

Xem đáp án » 06/01/2022 104

Câu 2:

Bài 7 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Có hay không ba điểm A, B, C nằm trên một đường thẳng sao cho độ dài của đoạn thẳng AB bằng tổng độ dài của các đoạn thẳng AC và BC. Hãy vẽ hình trong trường hợp đó (nếu có).

Xem đáp án » 06/01/2022 97

Câu 3:

Bài 6 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trong hình vẽ bên các đoạn thẳng ME và NF bằng nhau. Hỏi các đoạn thẳng MF và NE có bằng nhau hay không? Vì sao?

Trong hình vẽ bên các đoạn thẳng ME và NF bằng nhau

Xem đáp án » 06/01/2022 83

Câu 4:

Bài 8 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trên tia AB lấy điểm C. Tìm độ dài đoạn thẳng BC nếu:

a) AB = 1,5 m và AC = 0,3 m;

b) AB = 2 cm và AC = 4,4 cm.

Xem đáp án » 06/01/2022 82

Câu 5:

Bài 11 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Xác định khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bằng bản đồ.

Hướng dẫn: Để tính khoảng cách trên thực tế giữa hai địa điểm bằng cách sử dụng bản đồ, ta đo khoảng cách giữa hai vị trí đó trên bản đồ rồi sử dụng tỉ lệ bản đồ. Chẳng hạn, nếu ta đo được khoảng cách giữa hai địa điểm ở trên bản đồ là 12 cm, tỉ lệ bản đồ là 1 : 1 000 000, thì khoảng cách trên thực tế của hai địa điểm đó là 12 000 000 cm hay 12 km.

Xem đáp án » 06/01/2022 81

Câu 6:

Bài 5 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Ba điểm A, B, C có cùng nằm trên một đường thẳng sao cho AB = 1,8 m, AC = 1,3 m, BC = 3m hay không? Hãy giải thích câu trả lời.

Xem đáp án » 06/01/2022 80

Bình luận


Bình luận