Câu hỏi:

06/01/2022 119

Bài 5 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trên tia Ox lấy hai điểm P và Q sao cho OP = 4 cm, OQ = 8 cm. I là trung điểm của đoạn PQ. Tính OI.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Trên tia Ox lấy hai điểm P và Q sao cho OP = 4 cm OQ = 8 cm

Trên tia Ox, ta có: OP < OQ (4 cm < 8 cm).

Do đó, P nằm giữa hai điểm O và Q.

Vì I là trung điểm của đoạn PQ nên I nằm giữa P và Q.

Do P nằm giữa O và Q, I nằm giữa P và Q.

Suy ra P nằm giữa O và I.

Do đó OI = OP + IP.

Vì P nằm giữa O và Q nên OQ = OP + PQ

Suy ra: PQ = OQ – OP = 8 – 4 = 4 (cm).

Vì I là trung điểm PQ nên:

IP = IQ = PQ : 2 = 4 : 2 = 2 (cm)

Vì P nằm giữa O và I nên:

OI = PO + IP = 4 + 2 = 6 (cm).

Vậy OI = 6 cm.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 3 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3 cm, ON = 6 cm.

a) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON hay không? Vì sao?

c) Lấy K là trung điểm của OM, H là trung điểm của MN. M có là trung điểm của KH không? Hãy giải thích.

Xem đáp án » 06/01/2022 114

Câu 2:

Bài 7 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho hai đoạn thẳng AB và CD có cùng trung điểm M như hình vẽ. Biết AB = 12 cm, CD = 6 cm. Hãy tính độ dài của hai đoạn thẳng AM và AD.

Cho hai đoạn thẳng AB và CD có cùng trung điểm M như hình vẽ

Xem đáp án » 06/01/2022 97

Câu 3:

Bài 4 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng sao cho điểm O nằm giữa A và B, OA = 10 cm, OB = 6 cm. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Xem đáp án » 06/01/2022 94

Câu 4:

Bài 1 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Những phát biểu nào sau đây là đúng?

a) Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN thì IM = IN.

b) Khi IM = IN thì I là trung điểm của đoạn thẳng MN.

c) Để I là trung điểm của đoạn thẳng MN thì I thuộc đoạn thẳng MN và IM = IN.

Xem đáp án » 06/01/2022 80

Câu 5:

Bài 2 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho đoạn thẳng MN có trung điểm K. Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng KN. Biết EN = 5cm, em hãy tính độ dài các đoạn thẳng MK, ME và MN.

Xem đáp án » 06/01/2022 78

Câu 6:

Bài 9 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho một đoạn dây, em có những cách nào để tìm ra trung điểm của đoạn dây đó?

Xem đáp án » 06/01/2022 74

Bình luận


Bình luận