Câu hỏi:

06/01/2022 70

Bài 3 trang 103 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy gọi tên các đường thẳng, đoạn thẳng, tia có trong các hình dưới đây.

 Hãy gọi tên các đường thẳng đoạn thẳng tia có trong các hình dưới

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

- Hình thứ nhất được kí hiệu bằng chữ cái “a” thường. Ta có đường thẳng a.

Hãy gọi tên các đường thẳng đoạn thẳng tia có trong các hình dưới

- Hình thứ hai có:

+ Điểm gốc A và kéo dài qua điểm D. Ta có tia AD.

+ Lấy hai đầu mút của A và D (không tính phần kéo dài qua D). Ta có đoạn thẳng AD.

Hãy gọi tên các đường thẳng đoạn thẳng tia có trong các hình dưới

Hình thứ ba có hai đầu mút là hai điểm A và B. Ta có đoạn thẳng AB.

Hãy gọi tên các đường thẳng đoạn thẳng tia có trong các hình dưới

Hình thứ tư có:

+ Được kí hiệu bằng hai chữ cái in hoa M, N và kéo dài về hai phía. Ta có đường thẳng MN.

+ Lấy điểm gốc M và kéo dài qua điểm N (ở đây không tính phần kéo dài phía M). Ta có tia MN.

+ Lấy điểm gốc N và kéo dài qua điểm M (ở đây không tính phần kéo dài phía N). Ta có tia NM.

+ Lấy hai đầu mút của M và N (không tính phần kéo dài qua M và N). Ta có đoạn thẳng MN.

Hãy gọi tên các đường thẳng đoạn thẳng tia có trong các hình dưới

Hình thứ năm có:

+ Điểm gốc R và kéo dài qua điểm T. Ta có tia RT.

+ Lấy hai đầu mút của R và T (không tính phần kéo dài qua T). Ta có đoạn thẳng RT.

Hãy gọi tên các đường thẳng đoạn thẳng tia có trong các hình dưới

Vậy trong các hình trên có:

Các đường thẳng: a, MN;

Các tia: AD, MN, NM, RT;

Các đoạn thẳng: AD, BC, MN, RT.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 2 trang 103 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm M, N, P nằm trên cùng một đường thẳng xy theo thứ tự đó.

a) Hãy kể tên tất cả các đoạn thẳng được tạo thành có các đầu mút là hai trong số ba điểm đó.

b) Hãy kể tên các tia có gốc lần lượt là M, N và P.

Xem đáp án » 06/01/2022 163

Câu 2:

Bài 9 trang 104 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy xác định xem mỗi góc dưới đây là góc vuông, góc nhọn hay góc tù. Dùng thước đo góc để chỉ ra số đo của mỗi góc đó.

Em hãy xác định xem mỗi góc dưới đây là góc vuông

Xem đáp án » 06/01/2022 98

Câu 3:

Bài 7 trang 104 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hình nào sau đây thể hiện cách đặt thước đo góc xOy đúng?

Hình nào sau đây thể hiện cách đặt thước đo góc xOy đúng

Xem đáp án » 06/01/2022 93

Câu 4:

Bài 1 trang 102 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp.

Hình ảnh thực tiễn

 

Hình hình học

(1)

 Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(A) Điểm

(2)

Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(B) Tia

(3)

Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(C) Đường thẳng

(4)

Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(D) Đoạn thẳng

Xem đáp án » 06/01/2022 74

Câu 5:

Bài 4 trang 103 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài:

a) 6 cm;

b) 4,3 cm;

c) Nhỏ hơn 5 cm.

Xem đáp án » 06/01/2022 72

Câu 6:

Bài 5 trang 104 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ ba đoạn thẳng AB, MN và PQ cùng có trung điểm I.

Xem đáp án » 06/01/2022 65

Bình luận


Bình luận